Verslag van de ALV

Golfvereniging De Swinkelsche

16 september 2021 20.00 uur                  Hotel Centraal Someren

Opening

Gerard opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

De locatie van deze ALV is niet Golfbaan De Swinkelsche, en dat is op zijn minst bijzonder. We hebben moeten uitwijken omdat er geen mogelijkheid werd geboden om in het clubhuis te vergaderen.

Notulen ALV 2020

De notulen van de ALV van 3 maart 2020 worden goedgekeurd.

Jaarverslag van de commissies

NGF (Walter)

In 2020 is de competitie vanwege Covid19 niet doorgegaan. Ook 2021 is de NGF competitie afgelast.

Er hadden zich 9 teams opgegeven.

 

Secretariaat (Karen)

Het bestuur heeft in 2020 4 keer vergaderd, waarvan 1 keer extern.

Op 3 maart 2020 hebben we onze ALV gehouden.

Voor wat betreft Lief en Leed: Wilhelmien heeft 20 keer een kaart gestuurd om mensen beterschap, sterkte te wensen of te feliciteren. Waarvoor hartelijk dank Wilhelmien.

 

Wedstrijdcommissie (Karen namens Jo)

Als gevolg van Covid19 zijn er vergaande maatregelen ingevoerd moeten worden. De golfbaan een periode geheel gesloten. Daarna wel open maar geen wedstrijden. Vervolgens wel wedstrijden maar geen prijsuitreikingen.

De wedstrijdleiders van de vereniging organiseren het gehele jaar op dinsdag en zaterdag een competitiewedstrijd. Maandelijks wordt er op zaterdag de maandbeker competitie gespeeld, er is dan geen zaterdag competitiewedstrijd.

Op zondagmiddag wordt een vijftal Greensome wedstrijden georganiseerd, een reguliere zaterdagwedstrijd is dan niet toegestaan.

De uitwisseling met Golfclub De Kempense voor velen een geslaagd evenement, is niet doorgegaan. Past niet in de strategie van de BV.

Financiën

Jan presenteert de resultatenrekening.

Ook de balans wordt getoond.

Bert Manders vraagt naar het streven van het bestuur om een hoog EV te hebben?

Jan antwoordt dat we als vereniging weinig risico lopen. Daarom is er geen hoog EV nodig.

Ine van de Ven vraagt naar de deelname aan de RABO clubactie?

Jan geeft aan deze aanvraag gemist te hebben.

 

Naar aanleiding van de begroting.

Het bedrag voor de NGF competitie is nu wel hoger, vanwege het grote aantal NGF competitieteams dat gaat deelnemen.

Bert Manders vraagt of er bij het bestuur het streven bestaat om het EV ten goede te laten komen van de leden?

Jan antwoordt dat het bestuur daar zeker over gesproken heeft en verschillende opties had. Bijvoorbeeld:

  • Het aanleggen van een jeu-de-boule baan. Dat idee werd door de BV niet goedgekeurd.
  • Geld terggeven aan de leden.
  • Het organiseren van een aantal Shotgun wedstrijden.

Gerard vult aan:

Er bestaat een enquête Players First waarin de leden hun wensen t.a.v. de baan kunnen aangeven. Die enquête is bij de leden van de Golfhorst afgenomen.

Het bestuur heeft overwogen om dat bij ons ook te doen. Als we met de uitkomsten van deze kostbare enquête niets kunnen of mogen doen, heeft het geen zin.

Kascontrole

Aris Bruin en Mat Cremers hebben de kascontrole uitgevoerd en hun fiat gegeven.

Aris treedt af en Piet van de Ven neemt zijn plaats over.

Aris en Mat worden hartelijk bedankt voor hun inzet. En fijn dat Piet voor opvolging zorgt.

 

Wilbert Heiblom vraagt naar een jeugdplan.

Walter neemt het woord en zegt dat we ons willen richten op de jonge aspirant leden van de club. Niet de topjeugd, zij vormen niet onze doelgroep.

Wat wel?

De jongeren enthousiasmeren. Edith heeft al 2 jeugdgroepen.

En een groep jong volwassenen die o.l.v. Edith traint.

Deze activiteiten worden door de NGF aangemoedigd: Samen trainen, jeugd en volwassenen.

Wilhelmien merkt op dat ze bij deze vergadering de jongeren mist. Ze hadden er ook moeten zijn.

 

Gerard antwoordt op de vraag naar het aantal leden dat er netto 550 leden zijn. En zegt dat volgens de BV het streefgetal 600 is. Er gaan elk jaar verschillende mensen weg. Maar er komen er weer meer leden bij. Speelrecht lidmaatschap is van belang voor de BV.

 

Pauze

Deel 2 van de vergadering

Gerard neemt het woord.

En legt uit waarom en hoe het bestuur tot de beslissing om af te treden is gekomen. De ambitie van het bestuur botst met het belang van de BV.

Als het korte termijndoel omzet blijft, kan er niet verder gekeken worden naar de lange termijn. En daar heeft het bestuur wel behoefte aan. Welke plannen kunnen we realiseren?

De leden genereren een onderstroom aan inkomsten voor de BV. Maar als het jaar start worden de leden een concurrent van de baan. Zij willen spelen en deze speeltijd gaat ten koste van de verkoop van greenfees.

Het bestuur begrijpt heel goed dat er geld moet worden verdiend om het voortbestaan van de baan zeker te stellen. Het bestuur mist een gezamenlijk belang.

 

Hendrik Swinkels wil reageren en wordt uitgenodigd om naar de microfoon te komen.

Hij geeft aan dat er wel in het clubhuis vergaderd had kunnen worden op een latere datum.

Marleen Strauss en Franca Welten geven aan dat bij de oprichting van de vereniging de belofte is gedaan door de gebroeders Swinkels dat De Swinkelsche een baan voor de leden zou zijn.

Ton Leenen vraagt het woord en geeft aan dat de communicatie met de BV moeilijk is. Bij wie moet je zijn om bepaalde afspraken te maken?

Hij heeft zelf ervaren dat het niet duidelijk was wie er bepaalde beslissingen mag nemen. Dat leidt tot verwarring. Dat zou niet nodig moeten zijn. We hebben zo’n mooie baan en prachtig clubhuis. Iedereen moet zich welkom voelen.

 

Walter neemt het woord.

Om doelen op lange termijn te kunnen realiseren is een samenwerking tussen vereniging – pro – BV nodig. Er moet een jaaragenda komen met het streven om zoveel mogelijk leden te bedienen.

Deze jaaragenda moet leidend zijn voor de activiteiten die gepland staan.

Cor Beerepoot vraagt waarom de tijd gelimiteerd is op zaterdag en dinsdag?

Leden willen toch spelen, in competitieverband of vrij.

Tony Koot zegt dat als we tot elkaar willen komen er stappen gezet moeten worden. En naar elkaar duidelijk maken wat de verwachtingen zijn.

 

Hoe gaan we verder?

Henri Hollants noemt de naam van Jan Zegwaard. Jan is in gesprek geweest met Hendrik en Derk en heeft voorgesteld om met een commissie te onderzoeken waar de knelpunten zitten.

 

Leo Breukers neemt het woord en zegt dat de belangen van de BV en de vereniging hetzelfde zouden moeten zijn. Waarom dan nog een aparte vereniging met een eigen bestuur? Hij pleit voor een eenvoudige constructie, elke extra laag in de organisatie zorgt voor complicaties.

 

Cor Beerepoot huldigt het idee van Walter om een soort van regeerakkoord op de stellen met betrekking tot de kalender.

Wilhelmien Regtien vraagt of het ook mogelijk is om deskundigheid van mensen van de NGF in te schakelen?

 

Het voorstel om met een commissie te benoemen die op korte termijn (voor eind december 2021) wat de haalbaarheid is van een nieuw bestuur.

In de commissie nemen ook leden van de familie Swinkels zitting als vertegenwoordiging van de BV.

Vanuit de vergadering wordt Marcel Smits gekozen.

Jan Zegwaard wordt benaderd.

(Aan de niet aanwezige leden wordt bij deze ook een oproep gedaan.)

 

Rondvraag

 

Karen heeft van een van de leden de vraag gekregen om melding te maken van het volgende. Er wordt tijdens wedstrijden niet altijd volgens de regels gespeeld.

Vals spelen leidt tot ongenoegen van de andere spelers.

Het kan zijn dat iemand de regels niet kent. Of bewust gebeuren.

Duidelijk is dat het niet mag.

Aansluitend wordt gemeld dat er binnenkort een regelavond wordt georganiseerd met veel informatie en de gelegenheid om vragen te stellen.

En voor degenen die nog wat meer willen: De NGF organiseert een meerdaagse cursus Regelcommissaris. Wie daarin is geïnteresseerd kan dat aangeven bij de secretaris.

16

Verslag ALV 2021 Swinkelsche 16 sept.