Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene Ledenvergadering

24/05/2022 @ 20:00 - 22:00

Verslag van de Algemene Leden Vergadering Golfvereniging de Swinkelsche.

Datum: 7 April 2022

Plaats: Het Clubhuis.

Opening.

Gerard opent de vergadering om 20.30 uur met een hartelijk welkom aan bijna 60 leden.

De secretaris, Karen Strijbos is afwezig wegens ziekte. Verder zijn er berichten van verhindering ontvangen van   Frans en Francien Leenen, Bep en Piet Malschaert, John Henkes, Piet en Mieke Verschuuren, Edith Eijkemans, Leni van Gerven en Adriënne Bloemen.

De voorzitter staat ook stil bij het overlijden van Jan Jansen, een van de marshalls.

Verslag ALV 2021

Van de zijde van de BV is een schriftelijke reactie gekomen op het verslag van de ALV 2021. Het betreft de volgende punten:

  • De ALV van de vereniging kan vanzelfsprekend wel in het clubhuis plaatsvinden, tenzij er een golfreservering gepland is.
  • Het is geen eis van de BV dat de zaterdagwedstrijd niet door kan gaan als er op zondag een greensome staat gepland.
  • Het feit dat de uitwisseling met de Kempense niet doorging is niet het gevolg van het beleid van de BV

Het verslag van de ALV 2021 op 16 september wordt verder zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor het verslag.

Verslag van de secretaris over  het jaar 2021

Na de ledenvergadering van 16 september 2021 is er nog 2 keer vergaderd door het bestuur. Na deze vergadering is het bestuur ‘demissionair’. Dat heeft tot gevolg dat er niet veel nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld.

Lief en Leed heeft wel alle aandacht gehad. Willemien Regtien heeft weer het lief en leed van de leden  aandacht gegeven met een kaartje of bloemetje. Willemien veel dank daarvoor.

Verslag van de wedstrijdcommissie

Het verslag, opgemaakt door Karen,  wordt voorgelezen door Gerard

Als gevolg van corona zijn ook in 2021 de competities niet geheel verlopen zoals we dat graag willen zien. Gelukkig kon er wel gegolfd worden, maar de nazit en de prijsuitreiking zijn er vaak bij ingeschoten.
Er wordt stil gestaan bij de kampioenen van 2021.  Matchplay: Manon van Beek en Rinus van Mullekom. Strokeplay:  Sanne Gijsbers en Dane Cvetkovic.
Leo Breukers en Leo Raymakers zijn gestopt met de organisatie van de zaterdagwedstrijden. Zij worden daarvoor bedankt. Anja Finke en Martin Schaap zijn bereid gevonden deze plaatsen in de wedstrijdcommissie over te nemen. Hen wordt veel plezier en succes toegewenst. Tevens wordt een oproep gedaan voor meer vrijwilligers in de wedstrijdcommissie.
We zijn heel tevreden met het feit dat Vincent van Roessel geslaagd is voor het examen wedstrijdcommissaris en dat Rein Thijssen inmiddels ook examen heeft gedaan. Hij is in afwachting van de uitslag.
De wedstrijden in het kader van Glow Golf zijn een succes geweest.
Inmiddels is de NGF competitie gestart. We zijn blij met de deelname van 2 dames en 4 heren teams. De dames hebben hun eerste wedstrijden gewonnen. Tim Spijksma wordt bedankt voor zijn inzet bij de organisatie van de teamindeling  en de bijstand die hij aan de captains verleent.

Commissie Nieuwe Leden

Sinds de vorige vergadering op 16 september 2021 zijn er geen activiteiten ontplooid. Ook hier weer als gevolg van Corona en de demissionaire status van het bestuur. Op de Website is de informatie voor nieuwe leden wel actueel en daarop wordt ook soms gereageerd.
Mede naar aanleiding hiervan worden de complimenten en dank overgebracht aan Marcel Smits. Hij zorgt voor een actuele site. Ook de positionering binnen de website van de BV is een goede beweging gebleken.

Financieel verslag over 2021

Van het financiële jaarverslag met de toelichting liggen een aantal exemplaren op de tafels. Aan de hand van een presentatie geeft Jan Vinkenvleugel een toelichting. Mede door corona zijn er weinig activiteiten geweest. Dat betekent dat het ook op financieel gebied rustig is geweest. Weinig boekingen op de rekeningen en minder kosten dan begroot.
Als gevolg van het feit dat de doorbelasting van de NGF pas in 2022 is gefactureerd , is er in de balans een flinke post crediteuren ontstaan. Omdat deze doorbelasting hoger bleek dan in andere jaren, betekende dat, dat er ook meer contributie moest zijn geïncasseerd.  Na overleg met de BV is daarom in januari 2022 een factuur uitgegaan voor een nabetaling. Deze is als vordering opgenomen in de balans. De controle van de Kascontrole commissie heeft bevestigd dat deze posten juist zijn opgenomen in de balans en dat dit ook op juiste wijze is verwerkt in de resultatenrekening.

Naar aanleiding van de presentatie en de toelichting worden aan de hand van vragen de volgende onderwerpen besproken:
– Een aantal leden vindt het onjuist dat voor de NGF competitie evenveel kosten gemaakt worden als voor alle overige wedstrijden. Dat is een keuze in de begroting die zeker ter discussie mag worden gesteld evenals de eigen bijdrage van leden voor wedstrijden die de vereniging organiseert. Het nieuw te vormen bestuur zal daarover in overleg met de wedstrijdcommissie en de NGF commissie  nadere voorstellen moeten ontwikkelen. Een en ander houdt tevens verband met het soort vereniging dat men wil zijn.
– Hetzelfde geldt voor het vermogen dat is opgebouwd door de vereniging. Dat komt vooral doordat er tijdens 2 coronajaren minder activiteiten zijn geweest. Ook hierover zal een nieuw bestuur met voorstellen naar de vereniging komen. NB Volgend jaar is wel een jubileumjaar.

De Kascontrolecommissie

Mats Cremers en Piet van de Ven hebben op 15 februari 2022 de boeken gecontroleerd. Het verslag van de controle wordt door Mats voorgelezen. Een getekend exemplaar wordt bij de stukken gevoegd.

Aan de hand van de aanbeveling van de commissie wordt het financiële verslag over 2022 goedgekeurd en wordt het bestuur decharge verleend.

Begroting en vaststellen contributie.

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Door de toename van het aantal leden is het resultaat ook hoger. Daarbij moet worden opgemerkt dat het activiteiten niveau door de omstandigheden laag is. Er is dus ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien en daarvoor budget – alsnog – beschikbaar te stellen. De contributie blijft gelijk aan voorgaande jaren , nl €50. De begroting en de contributie worden goedgekeurd.

Pauze

Verslag van de commissie Toekomst Golfvereniging de Swinkelsche.

In de extra Ledenvergadering van 16 september 2021 heeft het huidige bestuur aangegeven terug te treden. Reden voor dit drastische besluit waren problemen in de samenwerking met de baaneigenaren en het baanmanagement. Het demissionaire bestuur heeft een commissie samengesteld om te onderzoeken wat oorzaken van de ontstane problematiek zijn.

Deze commissie bestaat uit Marcel Smits, Rein Thijssen, Bert Verstraten en Jan Zegwaard. Zij hebben in de afgelopen periode met betrokkenen gesproken en hebben onderzocht onder welke voorwaarden de golfvereniging haar activiteiten kan voortzetten en welke bestuurlijke structuur daarbij het beste past. Dit met als doel om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

De commissie  presenteert, bij monde van Jan Zegwaard,  haar bevindingen en aanbevelingen. De presentatie is te vinden op de website van Golfbaan de Swinkelsche.

De commissie concludeert dat het ontbreken van heldere (samen)werkingsstructuren en een heldere communicatiestructuur de belangrijkste oorzaken zijn.

De baaneigenaren hebben in de gesprekken aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat er een goed draaiende en actieve golfclub is. Zij willen graag meewerken aan het samen uitwerken van een goede samenwerkingsstructuur. De commissie heeft aangeboden, indien gewenst, dit proces te willen begeleiden.

De commissie heeft daarbij een aantal taken voor zowel de BV als voor het nieuwe bestuur geformuleerd.

Naar aanleiding van de presentatie vindt een levendige discussie plaats. Veel vragen worden gesteld over de mate van vertrouwen dat leden  kunnen hebben dat er ook echt een verbetering gaat plaatsvinden. Vanuit de commissie wordt betoogd dat zij de wil bij alle betrokkenen hebben geproefd om dat te laten slagen. Toch zal het ook een kwestie zijn van duidelijke afspraken maken en goed en veel met elkaar communiceren. Vooruitkijken is daarbij  belangrijker dan terug blijven kijken. Het is daarom ook goed dat dit door een nieuwe bestuur wordt opgepakt.

In de presentatie was er ook sprake van een 4 tal oplossingsrichtingen, te weten model de Duke (geen vereniging), model de Kempense (BV stuurt commissies aan), Huidige model (vereniging met commissies met gescheiden taken) of het samenwerkingsmodel. De commissie beveelt het samenwerkingsmodel aan. Zij beveelt aan om dit uit te werken. Een aantal leden is van mening dat model de Duke of de Kempense meer past bij de opstelling die de BV doorgaans inneemt en de plaats die zij de vereniging geeft in het gehele golfgebeuren (een van de 3 doelgroepen met een gelijk belang waar de BV zich op richt).

Nadat alle vragen zijn beantwoord, wordt via handopsteking gepeild of de ledenvergadering in meerderheid akkoord kan gaan met de voorstellen van de commissie. Hoewel verdeeld, blijkt dit het geval te zijn. De commissie zal daarom een nadere uitwerking geven aan de werving van nieuwe bestuursleden. De volgende ALV wordt vastgesteld op 24 mei. De commissie zal er naar streven dat het bestuur dan de nieuwe bestuursleden kan presenteren. Indien dat niet het geval is, zal de commissie zorgdragen voor een interim-bestuur. Het huidige bestuur zal dan haar taken overdragen.

De voorzitter  bedankt de leden van de commissie voor het vele werk en voor de presentatie en wenst hen veel succes bij het vervolg.

De rondvraag.

Daar wordt verder geen gebruik van gemaakt

Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Gegevens

Datum:
24/05/2022
Tijd:
20:00 - 22:00

Locatie

Golfbaan de Swinkelsche
Maarheezerdijk 10
Someren, Noord Brabant 5712 PC Nederland
Telefoon:
0493 - 49 44 22

Algemene Ledenvergadering