Wedstrijdreglement Golfvereniging de Swinkelsche

page1image19091728

1. Algemeen ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

2. Organisa1e en Uitvoering………………………………………………………………………………………………………. 3

3. Deelname ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3

4. Inschrijven …………………………………………………………………………………………………………………………… 3

5. Uitschrijven / afmelden…………………………………………………………………………………………………………. 3

6. Annulering wedstrijd en staken wedstrijd………………………………………………………………………………… 4

7. Gebruik buggy ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

8. Scorekaart / scores ……………………………………………………………………………………………………………….. 4

9. Prijsuitreiking ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

Als 2 of meer spelers gelijk eindigen, wint de speler met het beste resultaat op de laatste 9-6-3-1 holes (matching of cards). …………………………………………………………………………………………………………. 5

10. Afsluiten wedstrijd ……………………………………………………………………………………………………………… 5

11. Aanvullende opmerkingen …………………………………………………………………………………………………… 5

Gedragsnormen …………………………………………………………………………………………………………………… 5

Langzaam spel ……………………………………………………………………………………………………………………… 5

1

Regelkwes1es ………………………………………………………………………………………………………………………. 5

12. Bijlagen (indien aanwezig)……………………………………………………………………………………………………. 6

Clubkampioenschap Strokeplay ……………………………………………………………………………………………… 6

Clubkampioenschap Matchplay ……………………………………………………………………………………………… 6

Maandbeker ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Dinsdagcompe11e ……………………………………………………………………………………………………………….. 6

Zaterdagcompe11e ………………………………………………………………………………………………………………. 6

Funwedstrijden ……………………………………………………………………………………………………………………. 6

2

1. Algemeen

De verenigingswedstrijden worden gespeeld in overeenstemming met de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews (R&A), en de Plaatselijke Regels van Gol[aan de Swinkelsche. De Plaatselijke Regels zijn vermeld op de scorekaart.
Elke wedstrijddeelnemer wordt geacht kennis te hebben van de golfregels en zich voor een wedstrijd op de hoogte te hebben gesteld van de Plaatselijke Regels. Ook wordt de deelnemer geacht te handelen volgens voornoemde regels.

Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden die worden georganiseerd door of namens de vereniging.
Naast de in dit wedstrijdreglement opgenomen regels kan de WedstrijdCommissie (WECO) per wedstrijd aanvullende regels hanteren. Bij de wedstrijdinforma1e in E-Golf4U wordt aangegeven of en zo ja welke aanvullende regels van toepassing zullen zijn.

2. Organisa=e en Uitvoering

De organisa1e, uitvoering en begeleiding van officiële verenigingswedstrijden, opgenomen in het wedstrijdprogramma, is door het bestuur opgedragen aan hierboven genoemde WECO. De wedstrijdleiding heea daarbij de bevoegdheid maatregelen te treffen om een op1maal verloop van de wedstrijd te bevorderen. De wedstrijdleiding handelt ook eventuele onregelma1gheden af die van invloed zijn op de wedstrijduitslag.

Aanwijzingen van de dienstdoende marshal dienen te allen 1jde te worden opgevolgd.

3. Deelname

Aan verenigingswedstrijden mogen alleen verenigingsleden deelnemen. Voor proefleden en invités bestaat de mogelijkheid om buiten mededinging deel te nemen indien alle aangemelde verenigingsleden zijn ingedeeld en er dan nog plaats beschikbaar is. Aan de zaterdagwedstrijden kunnen ook niet-leden met baan-speelrecht deelnemen. Opgave hiervoor via de balie dan wel aanmelden bij de wedstrijdleiding. Kosten deelname tegen het geldende tarief. (ter discussie)

De handicap-eisen zijn als volgt:
De wedstrijden hebben naast een spor1ef, ook een sociaal karakter. Voor deelname is een WHS- handicap van maximaal 54 vereist. De WECO bepaalt per wedstrijd voor welke handicap-categorie een wedstrijd wordt opengesteld.
In wedstrijden georganiseerd door de WECO spelen in principe dames van de rode tees en heren van de gele tees. In het gebruikte automa1seringssysteem bestaat de keuzemogelijkheid om van andere tees gebruik te maken met de daarbij behorende playing handicap. De wedstrijdcommissie zal dit dan expliciet vermelden.

4. Inschrijven

Inschrijving dient te geschieden via E-Golf4U. De wedstrijden zijn in de periode van 01 maart tot en met 31 oktober in principe qualifying. De wedstrijdleiding vermeldt welke wedstrijd en spelvorm het betrea, of het een qualifying wedstrijd is, de datum en aanvangs1jd, of er een keuze
mogelijk is voor tees, de maximale handicap voor deelname, het maximaal aantal deelnemers, het te betalen inschrijfgeld, de slui1ngstermijn en naam en telefoonnummer van de wedstrijdleider(s). Voor de meeste wedstrijden kan men bij inschrijving een voorkeur opgeven voor vroeg of laat starten. Deze mogelijkheid is aanwezig om, bij bijzondere omstandigheden, iedereen zo veel mogelijk de gelegenheid te geven aan wedstrijden deel te nemen. In het belang van een goed wedstrijdverloop kan het zijn dat de wedstrijdleiding niet al1jd aan deze verzoeken voldoet. De wedstrijdleiding zal hiermee wél zoveel mogelijk rekening houden.

Inschrijving wordt door de wedstrijdleiding minimaal 4 weken voorafgaand aan de wedstrijd opengesteld.

5. Uitschrijven / afmelden

Zonder enige consequen1e afmelden (via E-Golf4U) blija mogelijk tot het 1jds1p waarop de inschrijaermijn sluit.

3

Een afmelding na de slui1ngstermijn dient zo snel mogelijk te worden gedaan aan de betreffende wedstrijdleiding. Dit alleen bij zeer dringende reden. Afmelden kan telefonisch, via Whatsapp of SMS. Afmelden op de dag zelf, voor de wedstrijd, kan alleen telefonisch. De namen en telefoonnummers van de wedstrijdleider(s) staan bij elke wedstrijd vermeld in de wedstrijdinforma1e in E-Golf4U. In het bijzondere geval waarbij de wedstrijdleiding niet bereikt kan worden, kan de gol[aan worden gebeld. Niet verschijnen zonder bericht heea tot gevolg dat de inschrijver/ster, na gehoord te zijn door de wedstrijdleiding, voor 1 wedstrijd geschorst kan worden.

6. Annulering wedstrijd en staken wedstrijd

De wedstrijdcommissie heea het recht om een wedstrijd te annuleren indien er minder dan 12 deelnemers zijn of indien er andere zwaarwegende omstandigheden zijn zoals bij extreme weersomstandigheden.
De wedstrijdleiding kan ook een wedstrijd (1jdelijk) staken indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Deelnemers aan de wedstrijd dienen de instruc1es van de wedstrijdleiding al1jd op te volgen. Voor het staken van een wedstrijd maakt het baanmanagement gebruik van een luchthoorn.

7. Gebruik buggy

Gebruik van een buggy is al1jd toegestaan voor handicart-houders. Voor uitzonderingen (bijvoorbeeld bij een blessure) kan contact worden opgenomen met de wedstrijdleiding. Medespelers mogen er geen gebruik van maken.

8. Scorekaart / scores

Bij aanvang van een individuele wedstrijd moeten de deelnemers hun scorekaarten onderling (binnen de flight) uitwisselen met de door de commissie aangewezen marker. De naam van de marker staat op de scorekaart vermeld. Afwijken van deze handelwijze is incorrect. Het “marken” voor een ander is verplicht.

Iedere speler (ieder team in geval van teamwedstrijden) is verantwoordelijk voor de juistheid van het voor elke hole op zijn/haar scorekaart genoteerde aantal slagen.
Deze score dient direct na de wedstrijd in E-Golf4U ingebracht te worden. De scorekaart moet daarna, voorzien van de handtekeningen van speler(captain) en marker, bij de wedstrijdleiding ingeleverd worden. De speler of het team is verantwoordelijk voor het correct inbrengen in het wedstrijdsysteem.

Verantwoordelijkheden van de marker:
Na elke hole gedurende de ronde behoort de marker het aantal slagen voor die hole met de
speler te verifiëren en dat brutoresultaat op de scorekaart in te vullen.
Na de ronde moet de marker het aantal slagen per hole op de scorekaart van de speler controleren en er voor tekenen.

Verantwoordelijkheden van de speler:
Het is de verantwoordelijkheid van de speler dat zijn/haar juiste handicap op de scorekaart is vermeld.
De speler behoort 1jdens de ronde zijn/haar aantal slagen per hole bij te houden.
Na de ronde behoort de speler het aantal slagen aan de wedstrijdleiding voor te leggen. Tevens moet de speler ervoor zorgen dat zijn/haar marker het aantal slagen per hole op de scorekaart controleert en ervoor tekent.

4

Tenslone moet de speler tekenen voor het aantal slagen per hole op de scorekaart. Daarnaast is de speler verantwoordelijk voor het juist invoeren van hiervan in het wedstrijdsysteem E-Golf4U. Eventuele invoerfouten die ontdekt worden na het opslaan maar voor het vaststellen van de defini1eve wedstrijduitslag moeten direct kenbaar gemaakt worden bij de wedstrijdleiding.

Als na vaststelling van de defini1eve uitslag het ingevoerde aantal slagen hoger blijkt dan de werkelijke score, telt het ingeleverde aantal slagen.
Als na vaststelling van de defini1eve uitslag het ingevoerde aantal slagen lager blijkt dan het werkelijke aantal slagen, wordt de speler gediskwalificeerd.

Noch de speler noch zijn/haar marker zijn verantwoordelijk voor het optellen van het aantal slagen of het toepassen van zijn/haar handicap. Beide zijn de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding.

9. Prijsuitreiking

Als 2 of meer spelers gelijk eindigen, wint de speler met het beste resultaat op de laatste 9-6-3-1 holes (matching of cards).
Het is gewenst dat deelnemers aan de wedstrijden bij de prijsuitreiking aanwezig zijn of, dat zij, als zij verhinderd zijn, dit melden bij de wedstrijdleiding. De prijsuitreiking zal zo snel als mogelijk na inlevering van de laatste scorekaart plaatsvinden.
Prijswinnende deelnemers die door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, ontvangen hun prijs bij eerstvolgende gelegenheid; dit geldt niet voor birdy-ballen. Deze prijs dient wel binnen 1 maand na de prijsuitreiking afgehaald te zijn.

10. Afsluiten wedstrijd

De uitslag van een wedstrijd is defini1ef wanneer de uitslag door de wedstrijdleiding officieel wordt meegedeeld. In het algemeen is dit bij de prijsuitreiking.

11. Aanvullende opmerkingen

Gedragsnormen

Deelnemers aan een wedstrijd worden geacht zich te melden
– bij de wedstrijdleiding minimaal 20 minuten voor hun starpjd – op de teebox minimaal 10 minuten voor hun starpjd

Van alle spelers wordt verwacht dat zij in de geest van het spel spelen door:
– Integer te handelen, bijvoorbeeld door de regels te volgen, alle straffen toe te passen en in

alle opzichten eerlijk te zijn 1jdens het spel.
– Rekening te houden met anderen, bijvoorbeeld door vlot door te spelen, een snellere flight

door te laten, de veiligheid van anderen in acht te nemen en een andere speler niet af te leiden bij het spel. Mobiele telefoons dienen zo te zijn ingesteld dat zij geen hoorbaar geluidssignaal geven en mogen alleen in dringende gevallen gebruikt worden.

– Goed voor de baan te zorgen, bijvoorbeeld door plaggen terug te leggen, bunkers aan te harken, pitchmarks te repareren en geen onnodige schade aan de baan te veroorzaken.

Er volgt geen straf als een speler zich niet gedraagt volgens deze normen, maar de wedstrijdleiding of WECO kan een speler diskwalificeren als deze zich erns1g misdraagt en daarmee handelt in strijd met de geest van het spel.

Langzaam spel

Een wedstrijd dient een vlot verloop te hebben. Laat de achteropkomende flight door als deze merkbaar sneller is ÉN er meer dan één hole afstand is op de voorafgaande flight. Sla een provisionele bal als de eerste bal verloren kan zijn.

Regelkwes3es

Als, bij strokeplay, een speler twijfelt over de juiste handelwijze volgens de regels, mag hij/zij de hole uitspelen met 2 ballen. Zie regel 20.1c

Wedstrijdreglement oktober 2022